<strike id="nxlvv"><menuitem id="nxlvv"></menuitem></strike>

  <strike id="nxlvv"></strike>
   大圖 列表 默認 價格
   • 林旦    
   • Lindane
   • CAS號:58-89-9MDL號:分子式:C6H6Cl6分子量:290.83
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01275501
   • DRE-L14073000CY
   • Dr.E
   • 10ml
   • 10 ng/ul于cyclohexane
   • 544.00
   • 435.20
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 聯苯    
   • Biphenyl
   • CAS號:92-52-4MDL號:MFCD00003054分子式:C12H10分子量:154.21
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01280335
   • DRE-L10630000CY
   • Dr.E
   • 10ml
   • 10 ng/ul于cyclohexane
   • 510.00
   • 408.00
   • 40-50個工作日
   • 購買
   • 01281005
   • DRE-XA10630000ME
   • Dr.E
   • 1ml
   • 100 ng/ul于Methol
   • 235.00
   • 188.00
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 糠醛    
   • 2-Furaldehyde
   • CAS號:98-01-1MDL號:MFCD00003229分子式:C5H4O2分子量:96.08
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 蒽醌    
   • Anthraquinone
   • CAS號:84-65-1MDL號:分子式:C14H8O2分子量:208.21
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01280150
   • DRE-C10281000
   • Dr.E
   • 250mg
   • 99%,
   • 578.00
   • 462.40
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 01280975
   • DRE-XA10281000AL
   • Dr.E
   • 1ml
   • 100 ng/ul于Acetonitrile
   • 235.00
   • 188.00
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 敵稗    
   • Propanil
   • CAS號:709-98-8MDL號:分子式:C9H9Cl2NO分子量:218.08
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01275664
   • DRE-L16410000AL
   • Dr.E
   • 10ml
   • 10 ng/ul于Acetonitrile
   • 510.00
   • 408.00
   • 40-50個工作日
   • 購買
   • 01279700
   • DRE-L16410000CY
   • Dr.E
   • 10ml
   • 10 ng/ul于cyclohexane
   • 510.00
   • 408.00
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 樂果    
   • Dimethoate
   • CAS號:60-51-5MDL號:分子式:C5H12NO3PS2分子量:229.26
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01275535
   • DRE-L12700000CY
   • Dr.E
   • 10ml
   • 10 ng/ul于cyclohexane
   • 510.00
   • 408.00
   • 40-50個工作日
   • 購買
   • 棉隆    
   • Dazomet
   • CAS號:533-74-4MDL號:分子式:C5H10N2S2分子量:162.28
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01278816
   • DRE-C11970000
   • Dr.E
   • 250mg
   • 純品型
   • 765.00
   • 612.00
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 芳毒    
   • Bifenox
   • CAS號:42576-02-3MDL號:分子式:分子量:
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01278530
   • DRE-L10580000CY
   • Dr.E
   • 10ml
   • 10 ng/ul于cyclohexane
   • 510.00
   • 408.00
   • 40-50個工作日
   • 購買
   • 01278529
   • DRE-L10580000AL
   • Dr.E
   • 10ml
   • 10 ng/ul于Acetonitrile
   • 510.00
   • 408.00
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 戊菌唑    
   • Penconazole
   • CAS號:66246-88-6MDL號:分子式:C13H15Cl2N3分子量:284.18
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01275604
   • DRE-L15910000CY
   • Dr.E
   • 10ml
   • 10 ng/ul于cyclohexane
   • 510.00
   • 408.00
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 殺鼠靈    
   • CAS號:81-81-2MDL號:分子式:C19H16O4分子量:308.33
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011012021
   • DRE-C17940000
   • Dr.E
   • 250mg
   • Warfarin
   • 969.00
   • 775.20
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 011012668
   • DRE-XA17940000AL
   • Dr.E
   • 1ml
   • Warfarin 100 μg/mL in Acetonitrile
   • 221.00
   • 176.80
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 誘蠅酮    
   • CAS號:3572-06-3MDL號:分子式:C12H14O3分子量:206.24
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011012376
   • DRE-C11773000
   • Dr.E
   • 50mg
   • Cuelure
   • 1462.00
   • 1169.60
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 毒死蜱    
   • CAS號:2921-88-2MDL號:分子式:C9H11Cl3NO3PS分子量:350.59
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011012437
   • DRE-CR11600000
   • Dr.E
   • 100mg
   • Chlorpyrifos
   • 1071.00
   • 856.80
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 萘肽磷    
   • CAS號:1491-41-4MDL號:分子式:C16H16NO6P分子量:349.28
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011012311
   • DRE-C15405000
   • Dr.E
   • 50mg
   • Naftalofos
   • 2023.00
   • 1618.40
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 滅線磷    
   • CAS號:13194-48-4MDL號:分子式:C8H19O2PS2分子量:242.34
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011012612
   • DRE-XA13300000CY
   • Dr.E
   • 1ml
   • Ethoprophos 100 μg/mL in Cyclohexane
   • 392.00
   • 313.60
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 011011910
   • DRE-C13300000
   • Dr.E
   • 100mg
   • Ethoprophos
   • 1275.00
   • 1020.00
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 賽硫磷    
   • CAS號:919-76-6MDL號:分子式:C7H16NO4PS2分子量:273.31
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011011718
   • DRE-C10160000
   • Dr.E
   • 10mg
   • Amidithion
   • 2210.00
   • 1768.00
   • 40-50個工作日
   • 購買
   • 甲拌酯    
   • CAS號:2600-69-3MDL號:分子式:C7H17O3PS2分子量:244.31
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011012255
   • DRE-C16085000
   • Dr.E
   • 25mg
   • Phorate-oxon
   • 3043.00
   • 2434.40
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 吡草酮    
   • CAS號:82692-44-2MDL號:分子式:C22H20Cl2N2O3分子量:431.31
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011012256
   • DRE-C10537400
   • Dr.E
   • 10mg
   • Benzofenap
   • 3026.00
   • 2420.80
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 禾草靈    
   • CAS號:51338-27-3MDL號:分子式:C16H14Cl2O4分子量:341.19
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011012177
   • DRE-GA09010063ME
   • Dr.E
   • 1ml
   • Diclofop-methyl 100 μg/mL in Methanol
   • 221.00
   • 176.80
   • 40-50個工作日
   • 購買
   • 增效醚    
   • CAS號:51-03-6MDL號:MFCD00005842分子式:C19H30O5分子量:338.44
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011012179
   • DRE-GA16240000AL
   • Dr.E
   • 1ml
   • Piperonyl butoxide 100 μg/mL in Acetonitrile
   • 221.00
   • 176.80
   • 40-50個工作日
   • 購買
   • 氯菊酯    
   • CAS號:52645-53-1MDL號:分子式:C21H20Cl2O3分子量:391.29
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011012112
   • DRE-X15990000CY
   • Dr.E
   • 10ml
   • Permethrin 100 μg/mL in Cyclohexane
   • 510.00
   • 408.00
   • 40-50個工作日
   • 購買
   • 殺螟腈    
   • CAS號:2636-26-2MDL號:分子式:C9H10NO3PS分子量:243.22
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011012379
   • DRE-C11810000
   • Dr.E
   • 25mg
   • Cyanophos
   • 1445.00
   • 1156.00
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 氰霜唑    
   • CAS號:120116-88-3MDL號:分子式:C13H13ClN4O2S分子量:324.79
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011012871
   • DRE-C11816000
   • Dr.E
   • 100mg
   • Cyazofamid
   • 799.00
   • 639.20
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 稗草畏    
   • CAS號:88678-67-5MDL號:分子式:C18H22N2O2S分子量:330.44
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011012332
   • DRE-C16626000
   • Dr.E
   • 10mg
   • Pyributicarb
   • 1870.00
   • 1496.00
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 黃草伏    
   • CAS號:37924-13-3MDL號:分子式:C14H12F3NO4S2分子量:379.37
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011012287
   • DRE-C15985000
   • Dr.E
   • 25mg
   • Perfluidone
   • 2516.00
   • 2012.80
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 滅幼脲    
   • CAS號:57160-47-1MDL號:分子式:C14H10Cl2N2O2分子量:309.151
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011012741
   • DRE-LA11392500AL
   • Dr.E
   • 1ml
   • Chlorobenzuron 10 μg/mL in Acetonitrile
   • 799.00
   • 639.20
   • 40-50個工作日
   • 購買
   • 011012290
   • DRE-C11392500
   • Dr.E
   • 100mg
   • Chlorobenzuron
   • 2414.00
   • 1931.20
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 代森銨    
   • CAS號:3566-10-7MDL號:分子式:C4H14N4S4分子量:246.44
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011012347
   • DRE-C10242000
   • Dr.E
   • 50mg
   • Amobam
   • 1683.00
   • 1346.40
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 蔬果磷    
   • CAS號:3811-49-2MDL號:分子式:分子量:.00
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011012367
   • DRE-C12850000
   • Dr.E
   • 10mg
   • Dioxabenzofos
   • 1530.00
   • 1224.00
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 滅銹胺    
   • CAS號:55814-41-0MDL號:分子式:C17H19NO2分子量:269.34
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011012579
   • DRE-L14890000CY
   • Dr.E
   • 10ml
   • Mepronil 10 μg/mL in Cyclohexane
   • 510.00
   • 408.00
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 烯禾啶    
   • CAS號:74051-80-2MDL號:分子式:C17H29NO3S分子量:327.48
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011011924
   • DRE-C16940000
   • Dr.E
   • 10mg
   • Sethoxydim
   • 1241.00
   • 992.80
   • 40-50個工作日
   • 購買
   • 除草丹    
   • CAS號:34622-58-7MDL號:分子式:分子量:
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011011940
   • DRE-C15740000
   • Dr.E
   • 100mg
   • Orbencarb
   • 1190.00
   • 952.00
   • 40-50個工作日
   • 購買
   • 丙硫磷    
   • Prothiofos
   • CAS號:34643-46-4MDL號:分子式:C11H15Cl2O2PS2分子量:345.25
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01275229
   • DRE-L16560000AL
   • Dr.E
   • 10ml
   • 10 ng/ul于Acetonitrile
   • 510.00
   • 408.00
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 噻蟲嗪    
   • CAS號:153719-23-4MDL號:分子式:C8H10ClN5O3S分子量:291.71
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011012814
   • DRE-GA17453000AL
   • Dr.E
   • 1ml
   • Thiamethoxam 100 μg/mL in Acetonitrile
   • 221.00
   • 176.80
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 異菌脲    
   • Iprodione
   • CAS號:36734-19-7MDL號:分子式:C13H13Cl2N3O3分子量:330.17
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 呋線威    
   • CAS號:65907-30-4MDL號:分子式:C18H26N2O5S分子量:382.47
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011011958
   • DRE-X13970000AL
   • Dr.E
   • 10ml
   • Furathiocarb 100 μg/mL in Acetonitrile
   • 1156.00
   • 924.80
   • 40-50個工作日
   • 購買
   • 噻草定    
   • Thiazopyr
   • CAS號:117718-60-2MDL號:分子式:C16H17F5N2O2S分子量:396.38
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01276712
   • DRE-L17462000CY
   • Dr.E
   • 10ml
   • 10 ng/ul于cyclohexane
   • 510.00
   • 408.00
   • 3-5個工作日
   • 購買
   • 喹螨醚    
   • Fenazaquin
   • CAS號:120928-09-8MDL號:分子式:C20H22N2O分子量:306.4
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01276796
   • DRE-C13441000
   • Dr.E
   • 100mg
   • 純品型
   • 2176.00
   • 1740.80
   • 現貨
   • 購買
        共2405條記錄 每頁 分49頁顯示 轉到   探索直通車

   上海有機所入口
   朗盛入口

   我的好幫手

   投訴監督 朱群 15021592148
   俺来也俺去也在线播放-六月丁香 五月婷婷小说-俺去也俺去啦狠狠啪